Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb portálu WWW.LASKANADZLATO.SK

Stav ku dňu 30.01.2016

Tieto obchodné všeobecné podmienky definujú podmienky využívania služieb portálu Laskanadzlato.sk, prevádzkované spoločnosťou Prvá Obchodná, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra (ďalej len "Láska nad zlato").

Pre účely využívania služieb portálu Láska nad zlato platia výhradne tieto Všeobecné obchodné podmienky. Uplatňovanie odlišných obchodných podmienok (napr. stanovených zákazníkom alebo vedľajšie ústne dojednanie) sa vylučuje.

 

1. Popis rozsahu služieb
 

 1. Láska nad zlato prevádzkuje internetový zoznamovací portál (ďalej len „portál“), ktorý poskytuje užívateľom možnosť vytvárania priateľských alebo partnerských vzťahov (ďalej len „služby“) po zaregistrovaní formou bezplatného (FREE členstva) i ďalších platených služieb. Užívateľ po zaregistrovaní získa prístup k databáze Láska nad zlato, profilom ostatných užívateľov a informáciam o nich. Ponuka je dostupná pod doménou http://www.laskanadzlato.sk.
 2. Všetci užívatelia majú možnosť sa zdarma zaregistrovať na našom portáli, taktiež si založiť svoj profil a pravideľne ho udržovať. Následne majú možnosť vyhľadávať partnerov prostredníctvom vyhľadávacieho formulára alebo partnerov vo svojom okolí, a to prostredníctvom mapy.
 3. Užívatelia, ktorí si zaregistrovali bezplatné (FREE) členstvo, môžu kedykoľvek získať platené členstvo. Pred získaním plateného členstva je zákazník informovaný o príslušnej platenej službe a platobných podmienkach. Láska nad zlato je oprávnená poveriť tretie osoby poskytovaním časti, alebo celého spektra služieb. Uvedené však nesmie mať negatívny vplyv na riadne poskytovanie služieb.
 4. Láska nad zlato nepreberá v súvislosti s poskytovaním služieb žiadnu garanciu úspešného sprostredkovania kontaktu. Z tohto dôvodu Láska nad zlato nezodpovedá za to, keď počas trvania zmluvy k žiadnemu kontaktu nedôjde.
 5. Láska nad zlato je oprávnená zablokovať údaje zákazníkov v prípade, že sa dozvie, že sú tieto údaje nesprávne, nepravdivé, zavádzajúce alebo falošné. Za takéto údaje iných zákazníkov však Láska nad zlato nemôže preberať zodpovednosť ani záruku.
 6. Láska nad zlato zaručuje dostupnosť služieb zväčša 99,9% počas kalendárneho roka. Do uvádzanej dostupnosti služieb nie sú zahrnuté výpadky služby neovplyvniteľné portálom Láska nad zlato, zavinené napr. nevyhnutnou údržbou, vyššou mocou alebo technickými poruchami internetu.
 7. Aby mohol zákazník využívať služby portálu Láska nad zlato v plnom rozsahu, musí používať najnovšie technológie (prehliadača) resp. musí umožniť použitie týchto technológií na svojom počítači (napr. aktivovať Java Skript). Ak používa staršie alebo málo rozšírené technológie, môže sa stať, že bude môcť využívať služby portálu Láska nad zlato iba v značne obmedzenom rozsahu. Za uvedené problémy Láska nad Zlato nezodpovedá.
 8. Www.laskanadzlato.sk používa cookies za účelom reklamy pre google adsence. Ak budete pokračovať v prehliadaní našich stránok na doméne www.laskanadzlato.sk s nastavením vášho prehliadača na ukladanie cookies, udeľujete tým váš súhlas s ukladaním cookies do vášho zariadenia. Ak s ukladaním cookies nesúhlasíte, prejdite do nastavenia vášho prehliadača a vypnite ukladanie cookies. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

 

2. Prístup / uzavretie zmluvy
 

 1. Pre prístup k používaniu služieb prostredníctvom portálu Láska nad zlato je potrebná registrácia a následné prihlásenie. K registrácii a následnému prihláseniu potrebuje zákazník platnú e-mailovú adresu, zvolené užívateľské meno a heslo. Taktiež musí uviesť svoje pohlavie, vek, mesto a kraj z ktorého pochádza. Uvedené údaje musia zodpovedať skutočnosti.
 2. Podmienkou registrácie je plnoletosť užívateľa, vyplnenie registračného formuláru a súhlas s pravidlami stanovenými portálom Láska nad zlato.
 3. Registráciou vzniká medzi Láska nad zlato a užívateľom najprv zmluvný vzťah bezplatného (FREE) členstva. Tento vzťah sa riadi ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Zmluva s užívateľom o jeho platenom členstve vzniká až vo chvíli, keď zákazník úspešne uhradí príslušný poplatok v súlade s platobnými podmienkami.
 5. Po úspešnej registrácii dostane užívateľ e-mail potvrdzujúci uzatvorenie zmluvy o bezplatnom (FREE) členstve.
 6. Pred uzavretím zmluvy o platenom členstve je užívateľ informovaný o obsahu príslušnej platenej služby, cenách a platobných podmienkach, a to v sekcií UPGRADE členstva alebo v sekcií "Možnosti členstva".
 7. Užívateľ má možnosť oboznámiť sa s platnými všeobecnými podmienkami pri registrácii a tiež na www.laskanadzlato.sk alebo budú zaslané užívateľovi na požiadanie. Všeobecné obchodné podmienky zostávajú uložené na portáli Láska nad zlato.
 8. Pri neuhradení platených služieb je Láska nad zlato oprávnená zamedziť užívateľovi s okamžitou platnosťou prístup k týmto službám. Náklady súvisiace so stornovaním a príslušné bankové poplatky budú portálu Láska nad zlato v takom prípade uhradené užívateľom ako náhrada škody. Pri oneskorenej platbe nemá zákazník nárok na spätnú finančnú náhradu za dobu, počas ktorej nemohol užívať platené služby.

 

3. Platobné podmienky
 

 1. Aktuálne poplatky pre registráciu plateného členstva sú uvedené na portáli Láska nad zlato v sekcií "Možnosti členstva" pre registrovaných členov. Zaregistrovaní členovia majú možnosť vidieť úrovne plateho členstva aj vo svojom profile "UPGRADE členstva"
 2. Úhradu poplatkov za zvolenú dobu členstva je nutné vykonať vopred na bankový účet portálu Láska nad zlato prostredníctvom platobnej brány 24-pay, služby paypal alebo sms platobnou bránou.
 3. Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.
 4. Uzatvorením plateného členstva a zadaním platobných údajov dáva užívateľ portálu Láska nad zlato oprávnenie k vykonaniu platby prostredníctvom platobnej brány 24-pay, služby pay pal alebo sms platobnej brány.
 5. Pri platbe prostredníctvom sms platobnej brány užívateľ berie na vedomie, že služba
 6. V prípade reklamácie platby, túto reklamáciu si uplatní zákazník u prevádzkovateľa portálu Láska nad zlato, a to odoslaním údajov potrebných na riešenie reklamácie na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Následne bude prevádzkovateľ portálu Láska nad zlato bez zbytočného odkladu informovať o tejto reklamácii spoločnosť 24-pay s.r.o., ktorá vykoná šetrenie tejto reklamácie. Zákazníka následne prevádzkovateľ portálu Láska nad zlato upovedomí o výsledku reklamačného procesu bez zbytočného odkladu, od oznámenia výsledkov šetrenia zo strany 24-pay s.r.o.. Ak platobnú bránu prevádzkuje iný partner ako 24-pay s.r.o., uvedenú reklamáciu budeme bez zbytočného odkladu riešiť s týmto partnerom.

 

4. Využitie, poskytovanie a sprostredkovanie údajov
 

 1. Pri poskytovaní služieb užívateľom sa Láska nad zlato riadi príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonmi z oblasti ochrany spotrebiteľa a ochrany osobných údajov.
 2. Informácie o tom, ako portál Láska nad zlato zachádza s osobnými údajmi zákazníkov, nájdete v odkaze na úvodnej stane www.laskanadzlato.sk, v dolnej časti webu v sekcií ochrana osobných údajov.
 3. Vyplnením registrácie užívateľ súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov v zmysle predchádzajúceho bodu b.
 4. Súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami užívateľ prehlasuje, že sa riadne oboznámil s ochranou súkromia na portáli Láska nad zlato, dôkladne si ich prečítal a súhlasí s Ochranou súkromia na portáli Láska nad zlato.

 

5. Odhlásenie,  výpoveď a automatické predĺženie
 

 1. Odhlásenie bezplatného účtu (FREE) členstva (vymazanie profilu) zákazníkom je možné kedykoľvek, a to elektronicky prostredníctvom portálu Láska nad zlato.
 2. Láska nad zlato, bez vedomia užívateľa automaticky NEPREDŽUJE členstvo za žiadnych okolností. Predĺženie členstva je výlučne v rukách užívateľa! V prípade, ak si úžívateľ, ktorý má aktivované platené členstvo želá zrušiť alebo zruší profil pred uplynutím doby, na ktorú má členstvo zaplatené, nevziká mu nárok na vrátenie alikvótnej čiastky za nevyužívanie služieb. Pri platbe prostredníctvom sms platobnej brány musí užívateľ poslať na sms číslo, na ktorom si službu aktivoval text "STOP" a následne užívateľovi členstvo nebude predĺžené. O možnosti ukončiť členstvo bude členov informovaný prostredníctvom krátkej sms správy, a to ešte pred skončením platnosti členstva.
 3. Po ukončení plateného členstva užívateľ automaticky opätovne získa neplatené (základné) členstvo a s ním spojený obmedzený rozsah služieb portálu Láska nad zlato.
 4. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie, Láska nad zlato má právo odstúpiť od zmluvy o (FREE) členstve a/alebo platenom členstve a zrušiť registráciu účtu (vymazanie profilu) zo strany Láska nad zlato, (i) ak zákazník pri prihlásení resp. objednávke a/alebo neskoršej zmene svojich údajov uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo (ii) ak zákazník opakovane poruší tieto všeobecné obchodné podmienky a zákazník uvedené nedostatky neodstránil ani na základe predchádzajúceho upozornenia (upomienky) zo strany Láska nad zlato. Okamihom odstúpenia od zmluvy Láska nad zlato zablokuje respektíve zruší účet užívateľa. Láska nad zlato zablokuje profil tomu užívateľovi, ktorý svojou činnosťou a aktivitou na portáli Láska nad zlato porušuje platné zákony Slovenskej republiky. Užívateľovi, ktorému je zablokovaný alebo zrušený učet v zmysle bodu 5 odseku d) nevziká nárok na vrátenie alikvótnej čiastky za nevyužívanie služieb.

 

6. Zodpovednosť zo strany portálu Láska nad zlato
 

 1. Láska nad zlato zodpovedá v rámci zmluvy za škody spôsobené užívateľovi, (1) ktoré spôsobil portál Láska nad zlato, osoby oprávnené konať v jeho mene alebo osoby poverené plnením povinností pri poskytovaní služieb, (2) za ublíženie na živote, tele alebo zdraví, spôsobené porušením povinností zo strany portálu Láska nad zlato, osôb oprávnených konať v jeho mene alebo osôb poverených plnením povinností pri poskytovaní služieb a (3) za škody vzniknuté porušením povinností, ktorých plnenie je predpokladom riadnej realizácie zmluvy a na ktorých dodržovaní sa užívateľ pravidelne spolieha a môže spoliehať (kardinálna povinnosť).
 2. Láska nad zlato nenesie zodpovednosť za chyby služby spôsobené užívateľom. Rovnako nenesie zodpovednosť za zneužite užívateľom zverejnených dát iným užívateľom.
 3. Láska nad zlato nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré vznikli používaním služieb z dôvodu, že užívateľ sa spoliehal na informácie poskytnuté inými užívateľmi služieb.
 4. Uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú na všetky orgány, zamestnancov a osoby poverené k plneniu povinností pri poskytovaní služieb Láska nad zlato.
 5. Zodpovednosť podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku, zo záruky alebo kvôli zámernému uvedeniu do omylu, nie je vyššie uvedenými ustanoveniami dotknutá.

 

7. Zodpovednosť a povinnosti užívateľa, zakázané správanie, zbavenie sa zodpovednosti

 1. Užívateľ sám zodpovedá za obsah svojho profilu a rovnako tak za všetky informácie, ktoré portálu a prostredníctvom portálu Láska nad zlato poskytne.
 2. Užívateľ vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že opisujú jeho osobu. Zmluvné strany sa dohodli, že portál Láska nad zlato má právo správnosť uvedených údajov overiť, ak to považuje za potrebné.
 3. Užívateľ sa zaväzuje využívať služby portálu Láska nad zlato iba za účelom vytvárania partnerských alebo priateľských vzťahov. Zároveň potvrdzuje, že v okamihu registrácie nemá iný trvalý partnerský vzťah. Ak má trvalý partnerský vzťah, zaväzuje sa uviesť to v registračnom formulári a uvádzať to aj vo svojom profile na Láska nad zlato.
 4. Užívateľ uisťuje, že v súvislosti so svojim členstvom nesleduje žiadne podnikateľské a/alebo obchodné zámery. Zaväzuje sa nevyužívať zoznamovací portál na komerčné alebo obchodné účely (porov. nižšie písm. h.)
 5. Užvateľ sa zaväzuje, že v rámci ponúk a služieb portálu Láska nad zlato nevloží žiadne fotografie, texty, software alebo iné autorsky chránené informácie, bez toho aby k tomu disponoval potrebnými právami alebo povoleniami.
 6. Užívateľ sa zaväzuje, že pri registrácii a používaní zoznamovacieho portálu bude dodržiavať všetky príslušné platné zákony.
 7. Užívateľ za žiadnych okolností nesmie najmä (zakázané správanie):
  1. zámerne vydávať osobné údaje tretích osôb (vrátane e-mailovej adresy) za svoje vlastné. Nesmie uvádzať bankové spojenia alebo údaje o kreditných kartách tretích osôb;
  2. sprístupniť osobné informácie ako meno, telefónne a faxové čísla, adresy bydliska, e-mailové adresy, foto/videosúbory a/alebo URL bez dovolenia oprávnených tretích osôb;
  3. šíriť hanlivý, urážlivý alebo inak protiprávny materiál alebo obdobné informácie;
  4. ohrozovať alebo obťažovať iné osoby alebo porušovať práva (vrátane osobnostných práv) tretích osôb;
  5. nahrávať súbory, ktoré obsahujú infikovaný software (napr. počítačový vírus);
  6. používať službu spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje dostupnosť ponúk pre ostatných zákazníkov, najmä vyplňovať údaje vo vlastnom profile v inom jazyku ako v  slovenčine;
  7. zachytávať e-maily nebo sa pokúšať o ich zachytenie;
  8. akýmkoľvek spôsobom propagovať alebo robiť reklamu iným portálom;
  9. odosielať reťazové správy;
  10. uvádzať v popise osôb (profile) mená, adresy, telefónne alebo faxové čísla, e-mailové adresy, užívateľské mená popr. iné kontaktné údaje údaje na komunikačné alebo iné internetové služby;
  11. poskytovať užívateľské mená osôb a heslá tretím osobám alebo ich využívať spoločne s tretími osobami.
 8. Za neprípustné komerčné alebo obchodné využitie sa v zmysle týchto pravidiel považujú najmä:
  1. platené ponuky tovaru alebo služieb akéhokoľvek druhu, výzvy k podávaniu odpovedajúcej ponuky alebo odkaz na ponuku dostupnú na inom mieste;
  2. propagácia obchodných internetových stránok, tj. najmä takých, na ktorých je ponúkaný platený tovar alebo služby, ktoré slúžia k zobrazeniu alebo propagácii firiem alebo inej komerčnej internetovej stránky. To platí najmä pre reklamu vo forme pop-up okien, bannerov alebo zvláštne zvýraznených alebo nápadných odkazov;
  3. odkazy (priame alebo nepriame) na zoznamovací portál iného prevádzkovateľa;
  4. uvádzanie telefónnych čísel platených liniek (najmä čísel s predvoľbou 0900) alebo podobných čísel pre posielanie SMS (prémiové SMS) v rámci zoznamovacieho portálu;
  5. kontaktovanie ostatných užívateľov za účelom následného zárobku, najmä s následným odkazom na telefónne čísla platených liniek pre posielanie SMS alebo čísla na 0900;
  6. hľadanie zamestnancov, modelov/modeliek atd. pre agentúry alebo platené služby;
  7. komerčné zhromažďovanie profilových údajov dostupných cez zoznamovací portál nebo zisťovanie týchto údajov (napr. telefónnych/mobilných čísel) od iných užívateľov, napr. ku komerčným účelom, k účelom reklamy alebo ďalšieho predaja;
  8. šírenie reklamy v akejkoľvek forme medzi ostatnými užívateľmi služby a posielanie správ slúžiacich k obchodným účelom. To sa vzťahuje najmä na vkladanie a uvádzanie takých odkazov do profilov alebo posielanie správ pomocou vnútorného komunikačného systému.
 9. Ak užívateľ poruší povinnosť vyplývajúcu z užívateľského vzťahu, môže Láska nad zlato podľa zákonných ustanovení požadovať náhradu za takto vzniknuté škody a/alebo zaplatenie nevyhnutných nákladov. To neplatí, ak sa preukáže, že užívateľ nezodpovedá za vzniknutý stav.
 10. Zákazník sa najmä zaväzuje zbaviť portál Láska nad zlato akejkoľvek zodpovednosti a všetkých záväzkov, výdajov a nárokov, ktoré portálu Láska nad zlato vzniknú ako dôsledok neprípustného správania užívateľa, ako je napr. ohováranie, porušenie osobnostných práv, urážky, porušenie práv duševného vlastníctva alebo iných práv tretích osôb alebo z výpadku služieb pre ostatných užívateľov.

 

8. Zablokovanie účtu v prípade podozrenia

 1. V prípade odôvodnenej sťažnosti tretej osoby, pri podozrení na porušenie práv tretej osoby alebo týchto všeobecných obchodných podmienok je portál Láska nad zlato oprávnená zablokovať osobný profil užívateľa, ktorý túto sťažnosť alebo toto podozrenie vyvolal. Právo na mimoriadnu výpoveď a zrušenie registrácie účtu (vymazanie profilu) (bod 5 g.) týmto zostáva nedotknuté.
 2. Ak to je pre Láska nad zlato možné, musí zákazníkovi pred zablokovaním účtu poslať upomienku, aby mal príležitosť vysvetliť podozrenie alebo zjednať nápravu. Ak nie je predchádzajúca upomienka možná, napr. keď je zablokovanie nutné kvôli tomu, aby sa zabránilo prípadnej škode spôsobenej Láska nad zlato alebo inému užívateľovi alebo tretej osobe, emailom alebo telefonicky informuje Láska nad zlato užívateľa o zablokovaní účtu bezodkladne potom, čo k nemu došlo, a poskytne mu príležitosť sa k záležitosti vyjadriť prostredníctvom emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a zjednať nápravu.
 3. Láska nad zlato je oprávnený kedykoľvek zmazať resp. zablokovať obsah, pokiaľ to bolo nariadené súdom, štátnymi úradmi alebo bol ukončený užívateľský vzťah. To platí aj v prípade, že zmazanie alebo zablokovanie je nutné k tomu, aby bola odvrátená škoda hroziaca portálu Láska nad zlato alebo iným zákazníkom. Účet bude zrušený aj na žiadosť pozostalých, po predložení úmrtného listu.
 4. Pokiaľ bol prístup zákazníka k využívaniu plateného členstva zablokovaný a ak sa preukáže následné zablokovanie ako neoprávnené, platené členstvo sa adekvátne predĺži. O adekvátnosti predĺženia plateného členstva rozhoduje portál Láska nad zlato, avšak členstvo predĺži minimálne o dobu zablokovania plateného členstva.

 

9. Záverečné ustanovenia
 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ako aj zmluva medzi Láska nad zlato a užívateľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Okrem týchto všeobecných obchodných podmienok a zmluvy neexistujú medzi Láska nad zlato a užívateľom iné vedľajšie písomné alebo ústne dojednania.
 3. Celková alebočiastočná neplatnosť jednotlivých ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok alebo zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
 4. Prípadné spory medzi Láska nad zlato a užívateľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Medáreň pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 5. Láska nad zlato si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

POUČENIE O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia bez uvedenia dôvodu písomnou formou (napr. list, e-mail). Lehota začína plynúť po doručení tohto poučenia v písomnej forme, avšak nie pred uzavretím zmluvy a ani pred splnením informačných povinností z našej strany v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Pre zachovanie odvolacej lehoty postačí včasné odoslanie odstúpenia.

Môžete použiť priložený formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinnosť. Taktiež máte možnosť formulár pre odstúpenie od zmluvy vyplniť a odoslať  na nižšie uvedenú adresu alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prvá Obchodná, s.r.o.,
 Cabajská 28
 949 01 Nitra

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade platného odstúpenia od zmluvy sú obidve strany povinné vrátiť obojstranne vykonané plnenie resp. čerpané výhody (napr. úroky), a to v zmysle všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť vrátiť už zaplatené čiastky musí byt splnená do 30 dní. Lehota Vám začína plynúť vo chvíli odoslania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, pre nás potom táto lehota začína plynúť vo chvíli doručenia Vášho odstúpenia od zmluvy.

Zvláštne upozornenie

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne, ak bola zmluva na Vaše vyslovené prianie obidvoma stranami úplne splnená, ešte než ste uplatnili svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

KONIEC POUČENIA O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy
Adresát:

Prvá Obchodná, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o poskytnutí týchto služieb: predplatené členstvo na portáli www.laskanadzlato.sk

Dátum registrácie: 
Meno a priezvisko spotrebiteľa:    
Emailová adresa spotrebiteľa:
    

______________________
Podpis spotrebiteľa

________________________
Dátum